Bezig met zoeken...
Winkelwagen
0 artikelen - € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site Aprilia-parts.nl richt zich uitsluitend op de Europese markt.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Betaling
Betaling dient te geschieden direct bij de bestelling door middel van ideal of creditcardbetaling. Indien wij uw betaling niet binnen vijf werkdagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. Verzending van de bestelde goederen komt pas tot stand zodra de betaling is voltooid.


4. Meerderjarig of toestemming
De koper is meerderjarig of heeft toestemming van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd voor het bestellen van artikelen bij Aprilia-parts.nl.

5. Levertijd
De bestelde artikelen worden in de regel binnen tien werkdagen geleverd. wij hanteren 2 soorten voorraad/leverstatus; direct leverbaar (de artikelen zijn op voorraad bij ons of onze leverancier en kunnen over het algemeen geleverd worden binnen 10 werkdagen) of op korte termijn leverbaar (onze leverancier moet bestellen, vaak gaat het hier om originele artikelen; hou dan rekening met een levertijd van 14 a 30 werkdagen) In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aprilia-parts.nl zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar produkt qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

6. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Voor verzendkosten van verzending bedragen maximaal 8 euro bij vooruit-betaling en 14,95 euro bij levering onder rembours.
Aprilia-parts.nlis gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

7. Rembours
Er wordt alleen onder rembours geleverd in uitzonderlijke gevallen.
Indien een bestelling die onder rembours verstuurd is door de koper wordt geweigerd of niet afgehaald van het postkantoor worden door Aprilia-parts.nlde rembourskosten en administratiekosten gefactureerd. Deze kosten kunnen uiteindelijk hoger zijn dan de waarde van de bestelde goederen. Er wordt uit principiële redenen alleen onder rembours geleverd aan bedrijven uit de branche met BTW en KVK nr. Onze voorkeur gaat uit naar vooraf betalen van de geleverde goederen.

 

8. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Op gebruikte onderdelen geld de zogenaamde marge regeling en is geen BTW voor de koper verekenbaar.

9. Reclames
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aprilia-parts.nl te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons email-formulier.
Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, Aprilia-parts.nl accepteert geen onfrankeerde zendingen of zendingen waarvoor Aprilia-parts.nlmoet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van Aprilia-parts.nl of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.

10. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

11. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

12. Overmacht
Indien Aprilia-parts.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Aprilia-parts.nlwordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

13. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Aprilia-parts.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aprilia-parts.nl liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Aprilia-parts.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

14. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aprilia-parts.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Aprilia-parts.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Aprilia-parts.nl.
De klant vrijwaart Aprilia-parts.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Aprilia-parts.nl blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Aprilia-parts.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Aprilia-parts.nlter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aprilia-parts.nl

16. akkoord
Door middel van het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord met bovenstaande voorwaarden.